Regulamin sklepu


1. Definicje

Sprzedawca – Julia Obrzut Opowieści z Rumunii, NIP 6762638230, REGON 524680650, z siedzibą przy ul. Ugorek 1/219, 31-450 Kraków.

Klient – każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do dokonywania czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, które składają zamówienie w Sklepie Internetowym.

Klient Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221kc.

Klient Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431kc.

Strona Internetowa – serwis internetowy prowadzony i utrzymywany przez Sprzedawcę pod adresem www.opowiescizrumunii.pl

Sklep Internetowy – zorganizowany system zawierania umów na odległość prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem  www.opowiescizrumunii.pl, który umożliwia Klientom składanie zamówień na Produkty oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem tego serwisu internetowego i zgodnie z jego Regulaminem.

Regulamin – niniejszy regulamin, który w szczególności określa warunki korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego.

Polityka Prywatności – dokument dostępny pod adresem https://opowiescizrumunii.pl/polityka-prywatnosci/ stanowiący zbiór informacji dotyczących zasad oraz warunków, na jakich funkcjonuje Strona Internetowa i Sklep Internetowy, a także pouczeń dotyczących postępowania z danymi osobowymi oraz wykonywania praw przez osoby, których dane te dotyczą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zawarta poprzez Sklep Internetowy. Umowa Sprzedaży zawierana jest na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy.

Zamówienie – oświadczenie woli zawarcia Umowy Sprzedaży składane Sprzedawcy przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zawierające dane identyfikacyjne Klienta, informację o produktach mających stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, metodę płatności oraz cenę.

Potwierdzenie Zamówienia – potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, które przesyłane jest Klientowi przez Sprzedawcę za pośrednictwem korespondencji elektronicznej lub z wykorzystaniem zautomatyzowanego systemu teleinformatycznego Sklepu Internetowego.

Kod Rabatowy – unikalny kod, który uprawnia Klienta lub do obniżenia Ceny Produktu w Sklepie Internetowym.

Cena – cena w rozumieniu art. 535 kc, jak i wynagrodzenie w rozumieniu art. 735 kc i art. 627 kc.

Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90).

Koszyk – element Sklepu Internetowego pozwalający Klientowi na gromadzenie Produktów i określanie warunków Umowy Sprzedaży przed złożeniem Zamówienia.

Produkt – dostępne w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, treść cyfrowa lub usługa, która może stać się przedmiotem Umowy Sprzedaży i może być nabyta przez Klienta.

Produkt Cyfrowy – Produkt, który stanowi treści cyfrowe niedostarczane na nośniku materialnym w rozumieniu art. 38 ust.1 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta, a także usługę cyfrową.

Bramka Płatności – zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot pośredniczący przy realizacji płatności, wskazany w Polityce Prywatności.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

 


2.  Regulamin

1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

– ogólne warunki korzystania ze Sklepu;

– zasady składania Zamówień w Sklepie;

– zasady realizacji Zamówień w Sklepie;

– procedurę reklamacyjną i procedurę odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

2. Ninejszy Regulamin wiąże wszystkich Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego.

3. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności dostępna pod adresem: https://opowiescizrumunii.pl/polityka-prywatnosci/

4. Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zakup Produktu oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu oraz Polityki prywatności i akceptuje oba te dokumenty bez zastrzeżeń.

5. Regulamin dostępny jest na Stronie Internetowej i może być przez Klienta w każdym czasie odczytany, pobrany, a jego treść utrwalona w szczególności poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie na nośniku.

6. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich publikacji na Stronie Internetowej, chyba że Regulamin stanowi inaczej

7. Do Umów Sprzedaży zawartych i niewykonanych w czasie, w którym nastąpiła zmiana Regulaminu, stosuje się Regulamin w brzmieniu z dnia dokonania Zamówienia przez Klienta. Sprzedawca zapewni Klientowi dostęp do Regulaminów w brzmieniu sprzed dokonania w nich zmian.

8. Sprzedawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:

– rozpoczęcia dostarczania przez Sprzedawcę nowych usług, modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;

– dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;

– zmian w informacjach kontaktowych Sprzedawcy.

9. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem oraz Regulaminem sklepu internetowego stosuje się przepisy prawa cywilnego, w tym przepisy k.c., Prawa autorskiego oraz Ustawy o prawach konsumentów.

 

3. Zasady korzystania ze sklepu

1. Do skorzystania ze Sklepu Internetowego konieczne jest spełnienie minimalnych wymogów technicznych:

– komputer lub urządzenie mobilne;

– dostęp do internetu;

– dostęp do poczty elektronicznej (e-mail);

– przeglądarka internetowa (aktualne wersje przeglądarek Microsoft Internet Edge, Mozzila Firefox, Google Chrome, Opera oraz Apple Safari);

2. Sprzedawca dołoży należytej staranności, aby zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu Internetowego z wyłączeniem działania siły wyższej, bezprawnego działania osób trzecich, mającego na celu zniszczenie lub zakłócenie działania systemu teleinformatycznego oraz nieprawidłowego lub niedającego się przewidzieć działania przeglądarek internetowych (błędy, aktualizacje, nieobsługiwane funkcjonalności).

3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Zobowiązania Klienta obejmują:

– nieprzekazywanie treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

– powstrzymanie się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego.

 

4 . Kontakt ze Sprzedawcą

1. W Dni Robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą za pośrednictwem mailowym: kontakt@opowiescizrumunii.pl lub telefonicznym: 508967923.

2. Strona Internetowa daje możliwość komunikowania się także za pośrednictwem formularza kontaktowego prowadzącego do maila: kontakt@opowiescizrumunii.pl

3. Podstawową formą komunikacji stron, a w tym formą właściwą do składania wszelkich oświadczeń oraz dokonywania uzgodnień, jest korespondencja elektroniczna (e-mail).

4. Klient może składać oświadczenia Sprzedawcy także z zachowaniem formy pisemnej, przesyłając je na wskazany w Regulaminie adres za pośrednictwem przesyłek rejestrowanych, o których mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 896).

5. Klient w kontaktach ze Sprzedawcą powinien w miarę możliwości wykorzystywać adres e-mail wskazany przez siebie w Zamówieniu.

6. Opłata za połączenie się przez Klienta Konsumenta z numerem telefonu Sprzedawcy wskazanym w Regulaminie nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient Konsument.

 

5. Produkty

1. Eksponowanie Produktów przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 71 kc.

2. Produkty eksponowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego:

– są wolne od wad prawnych;

– są dopuszczone do obrotu.

3. Sprzedawca, bez wpływu na już zawarte Umowy Sprzedaży, może w każdym czasie:

– dodawać Produkty do Sklepu Internetowego;

– usuwać Produkty ze Sklepu Internetowego;

– ograniczać lub zwiększać sprzedaż określonych Produktów;

4. Sprzedawca każdorazowo za pośrednictwem Sklepu Internetowego będzie publikował istotne informacje dotyczące Produktów, a w szczególności opis ich funkcjonalności, cech, zastosowań lub warunków, na jakich są zbywane lub świadczone.

5. Fotografie lub wizualizacje Produktów prezentowane w Sklepie Internetowym mają charakter jedynie poglądowy. W przypadku występowania różnic pomiędzy fotografiami lub wizualizacjami Produktów a Produktami dostarczonymi Klientowi Przedsiębiorcy różnice te nie będą mogły być traktowane jako wady.

6. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie, w tym też Produkty Cyfrowe, są chronione prawami autorskimi. Dozwolone jest korzystanie z nich wyłącznie na własny użytek. Komercjalizowanie lub dalsze udostępnianie Produktów stanowi naruszenie praw autorskich.

7. Produkt Cyfrowy może być zabezpieczony przed nielegalnym kopiowaniem specjalnym znakiem wodnym (ang. watermark). Klient Konsument, który nabył Produkt Cyfrowy, zobowiązuje się do nieusuwania jego zabezpieczenia.

8. Klient Konsument, składając Zamówienie na Produkt Cyfrowy, wyraża zgodę Sprzedawcy na jego dostarczenie przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży w rozumieniu art. 38 ust. 1 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta.

9. W zakresie Produktów Cyfrowych Sprzedawca informuje Klienta Konsumenta, że po dostarczeniu przez niego treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy Klient Konsument traci prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży stosownie do treści art. 38 ust. 1 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta.

10. W przypadku Produktu Cyfrowego Potwierdzenie Zamówienia będzie dodatkowo zawierać informację o udzielonej przez Klienta Konsumenta zgodzie na dostarczenie Produktu Cyfrowego w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

 

6. Składanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

2. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien:

– wybrać Produkt oraz jego ilość;

– umieścić go w Koszyku z wykorzystaniem przycisku „Dodaj do koszyka”;

– po zakończeniu wyboru Produktów wejść w Koszyk z wykorzystaniem przycisku „Zobacz koszyk”;

– użyć przycisku „Przejdź do płatności”;

– uzupełnić w formularzu dwoje dane osobowe pozwalające na identyfikację Klienta oraz na dostarczenie Produktu;

– wybrać formę płatności;

– zaakceptować Regulamin.

3. Składając Zamówienie, Klient:

– akceptuje Regulamin;

– potwierdza, że składa Zamówienie, akceptując, że skutkuje to powstaniem obowiązku zapłaty Ceny;

– wskazuje adres e-mail, przy użyciu którego będzie prowadzona korespondencja;

– wskazuje dane niezbędne do wystawienia faktury lub innego dokumentu księgowego;

4. Składając Zamówienie, Klient może skorzystać z Kodu Rabatowego.

5. Wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza „Kup Teraz”. stanowi ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów określonych przez Klienta w Zamówieniu.

6. Produkty Cyfrowe zwolnione są z opłaty za dostawę.

7. Zakupiony Produkt Cyfrowy można pobrać bezpośrednio ze Sklepu Internetowego w momencie zakończenia procesu zakupu, tj. po dokonaniu płatności. Ponadto zakupiony Produkt Cyfrowy zostanie wysłany Klientowi niezwłocznie po dokonaniu płatności, na adres email podany w czasie składania Zamówienia, w formie wiadomości zawierającej link pozwalający na pobranie danego Produktu.

8. Jeżeli Klient nie zapłaci Ceny określonej w Zamówieniu w terminie pięciu (5) Dni Roboczych od jego złożenia, to przyjmuje się, że Klient zrezygnował z Zamówienia (wycofał swoją ofertę), a Sprzedawca tę rezygnację przyjął.

 

7. Płatność

1. Ceny Produktów eksponowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego:

– płatne są z góry;

– mają charakter zryczałtowany;

– podawane są w złotych polskich (PLN);

– zawierają należny podatek VAT, chyba że Produkt objęty jest stawką 0% (zwolnienie przedmiotowe z VAT);

– zawierają wszelkie inne opłaty i należności publiczno-prawne, jakie mogą być doliczone do Ceny, chyba że Produkt ma być dostarczony poza granice Rzeczypospolitej Polskiej;

– nie są indywidualnie dostosowywane na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

2. Płatność za złożone Zamówienie może być zrealizowana za pośrednictwem:

– Bramki Płatności przelewy24

– tradycyjnego przelewu na konto bankowe Sprzedawcy.

3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności obsługiwanych przez Bramkę Płatności przelewy24, Sprzedawca dostarczy Produkt Klientowi niezwłocznie po potwierdzeniuprzez ten podmiot dokonania pełnej płatności przez Klienta.

4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności tradycyjnym przelewem bankowym, Sprzedawca dostarczy Produkt Klientowi najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

5. Sprzedawca wystawi Klientowi fakturę lub inny dokument księgowy.

6. Klient wyraża zgodę na dostarczanie mu faktur lub innych dokumentów księgowych za pośrednictwem korespondencji elektronicznej.

 

8. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

1. Klient może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli uprawnienie takie wynika z przepisów Kodeksu cywilnego lub innych ustaw.

2. Klient o którym mowa w us. 1, może odstapić od umowy na przykład poprzez wysłanie stosownego oświadczenia przez Klienta Konsumenta. Sprzedawca udostępni na Stronie Internetowej wzorzec oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, a na żądanie Klienta Konsumenta dostarczy mu go za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient Konsument nie jest zobowiązany skorzystać ze wzorca oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

3. Sprzedawca każdorazowo pouczy Klienta Konsumenta, gdy z uwagi na rodzaj Produktu będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży Klientowi Konsumentowi nie będzie przysługiwać prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży z uwagi na wyjątek określony w art. 38 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.

4. W przypadku zakupu Produktów Cyfrowych, ktrórych dostarczenie następuje niezwłocznie po dokonaniu płatności, tj. przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Klient każdorazowo wyraża zgodę na natychmiastowe spełnienie świadczenia i dostarczenie treści cyfrowej oraz przyjmuje do wiadomości, że wraz z ich dostarczeniem utraci prawo odstąpienia od umowy.

5. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Klienta Konsumenta skutkuje:

– uznaniem Umowy Sprzedaży za niezawartą (anulowanie zamówienia);

– powstaniem obowiązku Sprzedawcy do zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, niezwłocznie a w każdym przypadku nie później niż w terminie czternastu (14) dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży przez Klienta Konsumenta. Zwrot płatności nastąpi w sposób analogiczny do tego, w jaki zostały one przez Klienta Konsumenta wniesione, chyba że ten zgodzi się na inny sposób zwrotu świadczenia, który nie będzie skutkował jakimikolwiek kosztami.

 

9. Reklamacje

1. Jeśli zakupiony Produkt cyfrowy jest niezgodny z Umową, Sprzedawca odpowiada wobec Klienta Konsumenta lub Klienta Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za doprowadzenie do jej zgodności z Umową na podstawie przepisów rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta.

2. Niezgodność Produktu Cyfrowego z Umową Sprzedaży występuje jeśli ilość, rodzaj, kompletność lub/i funkcjonalność Produktu Cyfrowego są niezgodne z Umową Sprzedaży.

3. Klient Konsument może składać reklamację:

– za pośrednictwem poczty tradycyjnej – na adres: Julia Obrzut, ul. Ugorek 1/219, 31-450 Kraków.

– za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kontakt@opowiescizrumunii.pl   

4. Reklamacja powinna zawierać:

– dane identyfikujące Klienta Konsumenta;

– dane identyfikujące Umowę Sprzedaży lub numer faktury albo innego dokumentu księgowego;

– zwięzłe określenie przedmiotu reklamacji.

5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację Klienta Konsumenta w terminie czternastu (14) dni od jej otrzymania, a w przypadku uchybienia temu terminowi przyjmuje się, że Sprzedawca uznał tę reklamację za zasadną. Przepisy odrębne mogą przewidywać dłuższy termin na udzielenie odpowiedzi na reklamację Klienta Konsumenta.

6. Na podstawie ustalonego przez siebie stanu faktycznego Sprzedawca może:

– uwzględnić reklamację w całości i spełnić świadczenie, którego żąda Klient Konsument lub świadczenie ekwiwalentne, na które Klient Konsument wyraził zgodę;

– uwzględnić reklamację w części i częściowo spełnić świadczenie, którego żąda Klient Konsument, wskazując jednocześnie na przyczyny i podstawy, dla których nie mógł uwzględnić reklamacji w całości;

– nie uwzględnić reklamacji, wskazując przyczyny i podstawy, dla których nie mógł uwzględnić reklamacji w całości ani w części;

– wystąpić do Klienta Konsumenta z propozycją zawarcia ugody, jeżeli okoliczności sprawy nasuwają istotne wątpliwości co do zasadności stanowisk obydwóch stron.

7. Uznając reklamację za zasadną w całości lub w części, Sprzedawca poinformuje Klienta Konsumenta o przewidywanym terminie załatwienia sprawy.

8. Klient Konsument zobowiązany jest współdziałać ze Sprzedawcą w celu umożliwienia mu sprawnego rozpoznania reklamacji.

 

10 . Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej na Stronie pod adresem: https://opowiescizrumunii.pl/polityka-prywatnosci/

2. Sprzedawca przetwarza następujące dane Klienta:

– imię;

– nazwisko;

– nazwa działalności (dotyczy Klientów Przedsiębiorców);

– adres zamieszkania, siedziby lub dostawy;

– NIP (dotyczy Klientów Przedsiębiorców);

– adres e-mail.

3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta w następujących celach: obsługi płatności, dostawy Produktu lub rozpoznania reklamacji.

4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży, a także rozpoznania reklamacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych przez Klienta jest brak możliwości zawarcia powyższej umowy lub rozpoznania reklamacji.

5. Sprzedawca przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

11.  Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:

– powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

– Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej;

– Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”;

– Komisji Europejskiej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL .

 

12. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.02.2024.

2. Umowa Sprzedaży podlega prawu polskiemu